ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการร้องเรียน

iStudent Complaints จัดการกับข้อร้องเรียนของคุณอย่างตรงเวลา คุ้มทุนและยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะที่

  • ส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน
  • ใช้มาตรการที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันให้มากที่สุดในการระงับข้อพิพาท ซึ่งจะส่งเสริมการเจรจาและการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะทำการตัดสินชี้ขาด เว้นแต่การเจรจาและการไกล่เกลี่ยนั้นจะไม่เหมาะสมสำหรับการระงับข้อพิพาท
  • พิจารณาทัศนะของทั้งสองฝ่ายในการตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการระงับข้อพิพาท
  • ดำเนินการโดยสอดคล้องกับหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ
  • ดำเนินการโดยปราศจากความลำเอียง

นักศึกษาต่างชาติในนิวซีแลนด์ควรแจ้งปัญหาต่อผู้ให้บริการก่อน และให้โอกาสพวกเขาในการ 
ระงับปัญหา เมื่อนักศึกษาและผู้ให้บริการมาถึงจุดสิ้นสุดกระบวนการร้องเรียนของผู้ให้บริการโดย
ที่นักศึกษาไม่พอใจกับผลที่ได้รับ iStudent Complaints อาจสามารถช่วยเหลือได้

ก่อนที่จะแจ้งข้อร้องเรียน นักศึกษาควรจะตรวจสอบว่าข้อร้องเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ iStudent Complaints สามารถช่วยเหลือได้ หากไม่แน่ใจ ติดต่อ NZQA ก่อนเพื่อขอคำแนะนำ

หากข้อเรียกร้องนั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับสัญญาหรือการเงินหรือทั้งสองอย่าง สามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ
iStudent Complaints ได้ทางโทรศัพท์ อีเมล ไปรษณีย์ หรือทางแบบฟอร์มออนไลน์ของเรา
เมื่อเราได้รับข้อร้องเรียนแล้ว เราจะตอบรับการได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 10 วันทำการทางอีเมล หรือไปรษณีย์ หากข้อร้องเรียนนั้นไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาหรือการเงิน เราจะส่งต่อข้อร้องเรียนนั้น ไปยัง NZQA เพื่อการติดตามผล

การสอบสวน

iStudent Complaints จะ

การเจรจา

จากนั้น เราจะช่วยให้นักศึกษาและผู้ให้บริการทำการเจรจาระงับข้อพิพาทที่ทั้งสองฝ่ายตกลง
ในบางกรณี เราอาจตัดสินใจส่งข้อร้องเรียนไปยังการตัดสินชี้ขาดโดยตรง (ข้อยุติ) หากเราไม่คิดว่า การเจรจาหรือการไกล่เกลี่ยจะมีความเหมาะสม

การไกล่เกลี่ย

หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในระยะแรก เราจะทำการไกล่เกลี่ยกับทั้งสองฝ่าย
ในบางกรณี เราอาจตัดสินใจส่งข้อร้องเรียนไปยังการตัดสินชี้ขาดโดยตรง (ข้อยุติ) หากเราไม่คิดว่า การไกล่เกลี่ยจะมีความเหมาะสม

การตัดสินชี้ขาด

หากยังคงไม่ได้รับการระงับคดีจากการไกล่เกลี่ย เรื่องจะถูกเสนอต่อผู้ตัดสินชี้ขาดผู้ทำการตัดสินที่มีผลผูกพัน