ผลลัพธ์ใดบ้างที่เป็นไปได้

เมื่อข้อร้องเรียนถูกยื่นต่อ iStudent Complaints แล้ว สามารถดำเนินการได้ในวิธีการต่อไปนี้

 • iStudent Complaints ปฏิเสธที่จะรับเรื่อง เนื่องจากข้อร้องเรียนไม่ใช่ประเภทที่เราสามารถพิจารณาได้ หลังจากนั้น ข้อร้องเรียนอาจถูกส่งต่อให้กับ NZQA
 • นักศึกษาอาจถอนเรื่องข้อร้องเรียนของตนได้ หาก iStudent Complaints พอใจว่าการถอนเรื่องไม่ได้ถูกบังคับ เรื่องก็จะปิดลง
 • นักศึกษาและผู้ให้บริการสามารถแก้ไขเรื่องนี้ด้วยกันเองได้
 • ข้อตกลงจะได้รับการบรรลุระหว่างการเจรจาหรือการไกล่เกลี่ย กระบวนการและผลลัพธ์จะถูกเก็บเป็นความลับสำหรับทั้งสองฝ่ายที่มีข้อพิพาท
 • ผู้ตัดสินชี้ขาดทำการตัดสิน ข้อร้องเรียนจะไม่ถูกดำเนินการต่อ หากนักศึกษาไม่ให้ข้อมูลในการตัดสินชี้ขาด ผู้ตัดสินชี้ขาดจะทำการตัดสินที่มีผลผูกพัน ซึ่งอาจชี้นำการเยียวยาต่อไปนี้
  • ผู้ให้บริการจ่ายเงินให้นักศึกษาในจำนวนเงินไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
  • ผู้ให้บริการดำเนินการอื่นใดที่ชี้นำโดยผู้ตัดสินชี้ขาด เพื่อเยียวยาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
  • ผู้ให้บริการให้การชดเชยที่ไม่ใช่เงินสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ได้รับ
  • ผู้ให้บริการยุติการกระทำที่ทำให้เกิดข้อเรียกร้องนั้น

กฎระเบียบของแผนการระงับข้อพิพาทด้านสัญญาของนักศึกษาต่างชาติ ค.ศ. 2016 ระบุว่านักศึกษา
ผู้ให้บริการ หรือ iStudent Complaints อาจขอให้ศาลแขวงออกคำสั่ง และศาลแขวงอาจออกคำสั่งได้
ตามมาตรา 238L ของกฎหมายที่—

 1. กำหนดให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ iStudent Complaints หรือ
 2. กำหนดให้นักศึกษาหรือผู้ให้บริการกระทำการเพื่อให้การระงับข้อพิพาทที่มีผลผูกพันเกิดผล หรือ
 3. แก้ไขการระงับข้อพิพาท ซึ่งเงื่อนไขไม่มีเหตุผลอย่างชัดเจน ก่อนที่จะกระทำการให้เกิดผล