อภิธานศัพท์

การตัดสินชี้ขาด

การตัดสินชี้ขาดคือกระบวนการที่ฝ่ายที่พิพาทตกลงให้มีการประเมินโดยอิสระและทำการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อพิพาทของทั้งสองฝ่าย การตัดสินของผู้ตัดสินชี้ขาดมีผลผูกพันต่อทั้งสองฝ่าย หากได้รับ
การยอมรับโดยนักศึกษา

ผู้ตัดสินชี้ขาด

บุคคลที่ทำหน้าที่ประธานในการไต่สวนและทำการตัดสินเกี่ยวกับข้อพิพาทอย่างเป็นทางการ

การตัดสินที่มีผลผูกพัน

การตัดสินขั้นสุดท้ายโดยผู้ตัดสินชี้ขาดในข้อพิพาทจะมีผลผูกพันต่อทั้งสองฝ่ายที่พิพาท หากนักศึกษา

ข้อพิพาท

ความไม่เห็นพ้องต้องกัน

การระงับข้อพิพาท

กระบวนการทั้งหมดที่ใช้ในการระงับข้อพิพาท ไม่ว่าภายในหรือภายนอกการพิจารณาคดีของศาล
การระงับข้อพิพาทรวมถึงแนวทางต่างๆ ที่ใช้ป้องกันข้อพิพาทหรือช่วยให้ฝ่ายต่างๆ สามารถจัดการ
และระงับข้อพิพาทของพวกเขาได้โดยปราศจากการแทรกแซง

นักศึกษาต่างชาติ

ในมาตรา 238D ของกฎหมายการศึกษา ค.ศ. 1989 นักศึกษาต่างชาติหมายถึงบุคคลที่ลงทะเบียน
โดยผู้ให้บริการ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ หมายถึงนักศึกษาต่างชาติตามที่นิยามไว้ใน
มาตรา 2(1) – ในเวลาใดๆ หมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่นักศึกษาในประเทศ

ผู้ดูแลตามกฎหมาย

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยศาลหรือตามพินัยกรรมให้ทำหน้าที่รับผิดชอบสำหรับสวัสดิภาพและ
การสนับสนุนทางการเงินของนักศึกษา และให้การดูแลนักศึกษาในประเทศบ้านเกิดของนักศึกษา

การไกล่เกลี่ย

การไกล่เกลี่ยคือกระบวนการตามความสมัครใจที่ผู้ไกล่เกลี่ยส่งเสริมให้ฝ่ายที่ขัดแย้งกันเข้าใจทัศนะ
ของแต่ละฝ่าย ปรึกษาปัญหา ระบุผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาทางเลือกที่ปฏิบัติได้จริง และค้นหา
วิธีแก้ไขที่ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงได้

การไกล่เกลี่ยอาจเป็นการพบปะตัวต่อตัวระหว่างทั้งสองฝ่ายกับผู้ไกล่เกลี่ย แต่สามารถทำได้ทาง
โทรศัพท์โดยใช้ Skype หรือการประชุมทางวิดีโอได้เช่นกัน บางครั้ง การไกล่เกลี่ยอาจเกิดขึ้นใน
การพบปะหลายครั้ง

การเจรจา

การเจรจาคือกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายเข้าพบกันโดยมีความเห็นที่จะประนีประนอมความแตกต่าง
และจัดทำพื้นที่สำหรับการตกลง การระงับข้อพิพาทหรือการประนีประนอม

ผู้ให้บริการ

ในมาตรา 238D ของกฎหมายการศึกษา ค.ศ. 1989 ผู้ให้บริการหมายถึง

 1. โรงเรียนที่ลงทะเบียน หรือ
 2. สถาบันตามที่นิยามไว้ในมาตรา 159
 3. สถานฝึกอบรมเอกชนที่ถือทะเบียนปัจจุบันภายใต้ส่วนที่ 18 หรือ
 4. องค์กรที่ให้การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่และชุมชนและได้รับเงินทุนภายใต้มาตรา 159YA หรือ 159ZC

ผู้เรียกร้องที่เป็นนักศึกษา

ในส่วนของผู้ให้บริการ ผู้เรียกร้องที่เป็นนักศึกษา

 1. หมายถึงบุคคลที่
  • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนโดยผู้ให้บริการ หรือ
  • เป็นอดีตนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนโดยผู้ให้บริการ หรือ
  • มีความประสงค์หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะให้ผู้ให้บริการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาต่างชาติให้
 2. รวมถึงผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของบุคคลในย่อหน้า (a)